WSS Stadgar

Här är stadgar för Westerås Segelsällskap. De är väldigt gamla, liksom WSS, men det är fortfarande de gällande stadgarna.

 

 

 

 

STADGAR FÖR WESTERÅS SEGELSÄLLSKAP

 

 

§ 1 Sällskapets ändamål

 

Sällskapets ändamål är att genom årligen återkommande kappseglingar och eskaderseglingar befordra konsten att hantera för lustsegling avsedda fartyg, att åt dess medlemmar genom samsegling bereda gemensamma nöjen och angenäma förströelser samt att väcka och underhålla hågen för det uppfriskande sjölivet.

 

§ 2 Styrelser och funktionärer

 

Sällskapets angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och sjätte ledamot samt två suppleanter, vilka i nu nämnd ordning väljs var år vid ordinarie årsmöte enligt § 10. Styrelsen utser därefter inom eller utom sig de kommittéer, arbetsgrupper och ombud som den anser vara nödvändig för verksamhetens bedrivande. Sällskapets medlemmar skall underrättas om styrelsens beslut av sådana kommittéer, arbetsgrupper och ombud.

 

§ 3 Styrelsens arbetsordning

 

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och meddelar instruktioner åt funktionärerna samt äger rätt att antaga erfoderliga tjänstemän.

Ordförande:  leder sällskapets och styrelsens förhandlingar samt är högste befälhavare över sällskapets fartyg, såväl vid kappsegling som vid övningsseglingar och långfärder.

Vice ordförande: inträder i ordförandens ställe vid förfall för denne. Är både ordförande och vice ordförande frånvarande utses en bland de närvarande styrelserepresentanterna att företräda ordföranden.

För fattande av beslut inom styrelsen fodras att minst tre ledamöter är närvarande och om beslut ense.

Över sällskapets verksamhet avgiver styrelsen berättelse och skall denna, som omfattar räkenskapsåret från 1 januari till 31 december under ett kalenderår, tillhandahållas revisorerna senast två veckor före årsmötet.

 

§ 4 Revisorer

 

Att granska styrelsens förvaltning utses vid ordinarie årsmöte två revisorer och två suppleanter.Revisorerna skola till styrelsen avlämna sin till sällskapet ställda berättelse senast vid ordinarie årsmöte.

 

§ 5 Medlemmar

 

Till medlem av sällskapet kan antagas varje välfrejdad person som söker inträde.

Medlem tillhör senior- eller junior avdelning.

Som senior räknas medlem som fyllt 25 år.
Som äldre junior räknas medlem som fyllt 12 år men ej 25 år.
Som yngre junior räknas medlem som fyllt 7 år men ej 12 år.

Medlem som under innevarande år och efter personlig skriftlig uppmaning ej avlagt de avgifter som stadgas i § 16 blir utesluten ur sällskapet.

Medlem som gör sig skyldig till så klandervärt handlingssätt att sällskapets anseende därigenom lider, kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet. Sådan åtgärd anmäls för sällskapet vid nästa sammanträde.

 

§ 6 Hedersledamöter

 

Sällskapet kan på ordinarie sammanträde välja till hedersledamot medlem av sällskapet som gjort sig särskilt förtjänst till detta.

 

§ 7 Fartygs intagande

 

Fartyg upptages i sällskapets eskader på villkor att det äges av en eller flera medlemmar i sällskapet, eller av ett konsortium eller förening vars representant måste vara medlem av sällskapet, samt att det av styrelsen eller dess ombud vid besiktning befinnes vara ett i förhållande till sin storlek gott sjöfartyg, samt i övrigt väl och ändamålsenligt hållet. För sålunda inregistrerat fartyg utfärdar styrelsen, om ägaren så begär, mot erläggande av den i § 16 bestämda avgiften, certifikat. Med inregistrerat fartyg förstås sådant, som under pågående segelsäsong för segelsällskapets standert. Undantag för lång- och kappseglingar kunna av styrelsen medgivas.

Då ett sällskaps fartyg övergår till annan ägare, är den förre ägaren skyldig att till styrelsen återlämna sitt certifikat, varefter fartyget avföres ur fartygsregistret. Intages fartyget ånyo i eskadern skall nytt certifikat lösas.

 

§ 8 Fartygs uteslutande

 

Intaget fartyg, för vilket de för intagandet bestämda villkoren icke längre uppfyllas, uteslutes ur sällskapets eskader av styrelsen i samråd med tre tillkallade medlemmar vare det dock fartygsägarens rättighet att bestämma ny besiktning, varvid på samma grunder, som för fartygs intagande är föreskrivna, bestämmes om fartyget får i eskadern åter ingå. Ägare till uteslutet fartyg är skyldig att till styrelsen återlämna sitt certifikat.

Fartyg för vilka under innevarande år och efter personlig skriftlig uppmaning till ägaren, avgifter enligt § 16 ej erlagts strykes ur sällskapets fartygsregister.

 

§ 9 Flagga, standert och uniform

 

Sällskapet för den svenska handelsflaggan. Det är varje medlems oavvisliga plikt att visa flaggan tillbörlig aktning.

Sällskapets standert enligt fastställd modell föres å sällskapets klubbhus och samlingsställen samt å fartyg.

Sällskapets uniform är mörkblå eller vit kavajkostym med sällskapets knappar, mörkblå eller vit mössa med skärm och hakrem samt band och kokard enligt fastställd modell.

 

§ 10 Sammanträden

 

Styrelsen kallar genom annons i någon Västeråstidning eller genom kallelsebrev minst en vecka före till ordinarie sammanträde. Sådan kallelse bör innehålla kort uppgift å de frågor som skola vid sammanträdet förekomma.

Till sammankomster till sjöss kallas genom anslag å sällskapets anslagstavla.

Ordinarie årsmöte hålls varje år senast i februari månad på tid och rum som av styrelsen bestämmes.

Extra sammanträden hålls, när styrelsen anser det behövligt eller när minst 10 medlemmar sådant hos styrelsen påfodra.

Förslag, som medlem önskar få vid sammanträdet behandlat, skall till styrelsen skriftligt ingivas senast 8 dagar före sammanträdet.

Vid varje sammanträde utses tvenne närvarande medlemmar att jämte ordförande justera protkollet.

 

§ 11 Ärenden vid ordinarie årsmöte

 

Vid ordinarie årsmöte skola följande ärenden förekomma.

Styrelsens årsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Avgifter till sällskapet enligt § 16 samt junioravdelningens stadgar § 6.
Val av styrelse och suppleanter i den ordning § 2 föreskriver.
Val av revisorer såsom stadgas i § 4.
Frågan om lotteri enligt § 17.
Övriga i vederbörlig ordning inlämnade ärenden.

 

§ 12 Medlems rösträtt

 

Vid sammanträden äger varje närvarande seniormedlem och äldre juniormedlem över 18 år en röst, utom vid sammanträden i samband med utflyktssegling eller kappsegling, då i beslut som beröra själva fartygen och deras segling, endast styrelsens och seglingsnämndens ledamöter samt cheferna å de fartyg som beröras av frågan få deltaga.

Röstning genom fullmakt får äga rum, dock så att röstande medlem endast får inneha en röstfullmakt.

 

§ 13 Frågors avgörande

 

Frågor som rörande ändring av sällskapets stadgar kunna väckas endast vid ordinarie årsmöte och få icke avgöras förrän vid påföljande ordinarie årsmöte varvid fordras att minst enkel pluralitet, varvid om rösternas antal är lika, den meningen gäller, som företrädes av den vid tillfället tjänstgörande ordföranden.

För att sammanträde skall vara beslutsmässigt fordras att minst 10 röster finns företrädda.

 

§ 14 Val

 

Alla val skola ske öppet, därest icke någon av de närvarande medlemmarna motsätter sig detta, då val med slutna sedlar skall ske. Vid lika rösteantal bestämmes valets utgång genom lottning.

 

§ 15 Kappseglingar m.m.

 

Öppen kappsegling äger rum på tid som av styrelsen fastställes i samråd med övriga segelsällskap i västra Mälaren. Dessutom fastställer styrelsen program för övriga aktiviteter som meddelas medlemmarna i för varje år utarbetat program.

Alla kappseglingar anordnas i överrensstämmelse med Svenska Seglarförbundets antagna mätnings- och seglingsregler.

 

§ 16 Avgifter

 

Till sällskapet erlägges av medlem årsavgift.

För i sällskapet inregistrerat fartyg erlägger ägaren dessutom avgift för certifikat och årsavgift.

Storleken av dessa avgifter bestämmes för varje år vid ordinarie årsmöte.

Årsavgiften skall vara erlagd före maj månads utgång.

Avgifter, ej erlagda inom denna tid, kan uttagas genom postförskott med tillägg för portokostnader.

 

§ 17 Lotteri

 

På ordinarie sammanträde fattar sällskapet beslut om eventuellt anordnande av lotteri.

 

 

STADGAR FÖR WSS:s JUNIORAVDELNING

 

 

§ 1

 

Avdelnings syftemål är att hos ungdomen väcka håg för segelsporten och det uppfriskande sjölivet samt bibringa sina medlemmar kunskap i konsten att sköta en segelbåt.

 

§ 2

 

Avdelningens angelägenheter handhavs av en juniorkommitté som utses av styrelsen.

 

§ 3

 

Kommittén bestämmer själv sin arbetsordning och äger rätt kalla avdelningen till extra sammanträden. Dess ordförande eller hans ställföreträdare inom kommittén utkvitterar vid segelsäsongens början hos Sällskapets materialförvaltare all den material som skall ställas till avdelningens disposition under säsongen samt återlämnar densamma efter seglationens slut. Under dispositionstiden har kommittén i första hand ansvar för materielens skötsel. Ersättning och underhåll ordnas i samråd med materialförvaltaren, som beträffande denna material hela året skall kunna påräkna nödig hjälp från junioravdelningens sida.

Beträffande alla anslag till junioravdelningen skall kommittén göra framställning därom till Sällskapets styrelse.

Avdelningens budget bestämmes av Sällskapet. Alla beslut som kunna ha inverkan på Sällskapet i dess helhet skola sanktioneras av styrelsen. Kommittén skall senast till ordinarie sammanträde avlägga rapport över det gångna verksamhetsåret.

 

§ 4

 

Angående medlemskap i junioravdelningen, se Sällskapets stadgar. Ansökan om medlemskap skall tillstyrkas av målsman.

 

§ 5

 

Junioravdelningen avhåller sammanträde i så god tid före Sällskapets ordinarie sammanträde att eventuella ärenden kunna framläggas vid detta.

 

§ 6

 

De avgifter, som skola betalas av Sällskapets juniorer, bestämmes av Sällskapet å ordinarie sammanträde. Desamma gå direkt till Sällskapet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *