WSS Årsmöte den 24/2 kl. 19 hos Gullbergs Marina

kedjeon1453124489_7161

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du till WSS ordinarie årsmöte onsdagen den 24 februari 2016 kl. 19:00 på Gullbergs Marina, Varvsgränd 8.

Program för kvällen

 • 19:00-20:00 Årsmöte
 • 20:00-21:30 Båtföretagen inom Lillåuddens Marina spanar på trender inom båtlivet och presenterar sina tjänster för att möte de nya trenderna.

På årsmötet kommer vi att avhandla ordinarie frågor enligt bifogad dagordning.

Anmäl ditt deltagande via hemsidan, email till klubbmastare@wss.se eller ring Reidar Lindskog på 070-4311000, senast måndagen 22 februari 2016.

Varmt välkomna önskar styrelsen i WSS

Förslag till dagordning

 • §1 Mötets öppnande
 • §2 Fastställande av dagordning
 • §3 Godkännande av kallelsen
 • §4 Val av mötesordförande och sekreterare
 • §5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
 • §6 Protokoll från föregående årsmöte
 • §7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
 • §8 Ekonomisk rapportering för 2015
 • §9 Revisionsberättelse
 • §10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • §11 Rapporter
 • §12 Budgetförslag 2016 och fastställande av medlemsavgifter för 2017
 • §13 Motioner
 • §14 Stadgeenliga val (styrelse, revisorer och suppleanter)
 • §15 Val av valberedning
 • §16 Firmatecknare
 • §17 Övriga frågor
 • §18 Mötet avslutas