Senaste nytt om Sveaskogsärendet

WSS har tillsammans med övriga berörda båtklubbar anlitat en oberoende värderingsman för att värdera marknadsvärdet på den tomtmark WSS idag arrenderar. Denna värdering har bland annat tagit hänsyn till att vår fastighet har ”båtklubb” som ändamål, att tomtmarken ligger på en ö utan skärgårdstrafik, att
tomtmarken ligger i ett naturreservat och inom strandskyddszonen, att tomt och bryggor är kostnadsfritt tillgängligt för allmänheten enligt allemansrätten. Lantmäteriet avslutade lantmäteriförrättningen 2020-01-20. Berörda båtklubbar har fått beslutsprotokollet, beskrivningen och tomtkartorna. Om inte Sveaskog eller Länsstyrelsen överklagar beslutet, så vinner beslutet laga kraft den 17/2 2020. Därefter tar det ett antal dagar innan beslutet är registrerat och tillgängligt i ett definitivt gällande skick. Eftersom hela den tomtmark som vi använder ingår i den fastighet vi önskar friköpa, så är vi är nöjda med Lantmäteriets beslut.

WSS har tillsammans med övriga berörda båtklubbar deltagit i ett mycket bra informationsmöte hos Sveaskog, riktat till berörda båtklubbar. På mötet deltog de fastighetsansvariga på Sveaskog. Sveaskog bekräftade det vi redan visste, dvs renodlingen av verksamheten till skogsbruk, den sedan 90-talet pågående utförsäljningen av sitt innehav av tomter och byggnader för fritidsbruk, och pågående fastighetsbildning i Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Berörda båtklubbar informerade om respektive anläggning och dess förutsättningar, samt berörda båtklubbars starkt begränsade ekonomiska resurser. Båtklubbarnas oberoende värdering av marknadsvärdet överlämnades på mötet.
Sveaskog tog med stort intresse del i informationen från båtklubbarna, lyssnade och försökte förstå. Sveaskog var generös i dialogen om behov av kompletterande sk avtalsservitut för exempelvis befintliga flytbryggor som lantmätaren utelämnat. Sveaskog bekräftade ett ömsesidigt intresse för att göra det möjligt för berörda båtklubbar att fortsatt ta ansvar och vårda klubbanläggningarna.

Tidsplan
Under maj månad kommer Sveaskog att besöka båtklubbarna tillsammans med ansvariga från respektive båtklubb. Därefter gör Sveaskog sin värdering av marknadsvärdet. Sveaskogs erbjudande om friköp kommer till båtklubbarna under juni månad. Svar kommer att krävas senast i augusti, men Sveaskog accepterar att båtklubbarna kan behöva extra tid för att hinna klara av erforderliga medlemsmöten för beslut om friköp. Därmed kommer friköp att vara klart någon gång under hösten 2020.

Tveka inte att höra av dig om har frågor eller funderingar.

Anna Fredqvist
ordforande@wss.se
073 – 377 37 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.