Skärpt eldningsförbud i hela Västmanlands län!

Det fortsatt torra och varma vädret innebär att det är extremt hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster, och utifrån SMHI:s prognoser, därför beslutat att utöka eldningsförbudet till skärpt eldningsförbud i hela Västmanlands län. Beslutet gäller från idag den 12 juni klockan 14.00. Förbudet gäller tillsvidare.

Det skärpta eldningsförbudet innebär:

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse (skärpt eldningsförbud).

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Dessutom gäller inom områden med sammanhållen bebyggelse förbud mot eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.) i annat syfte än grillning och matlagning.

Sammanhållen bebyggelse – bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av väg, gata eller parkmark.

Skog och mark – sammanhängande markområden med brännbar vegetation eller motsvarande som lätt kan antändas och snabbt sprida brand vidare över större ytor.

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

HÄR gäller eldningsförbud : LÄNK